Persbericht her-installatie DIN op 3 juni 2023

 

 

Minister Ramdin voert overleg met Diaspora Instituut Nederland

Publicatie datum: 16 januari 2023

 

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Surinames ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi, hebben een breedvoerig onderhoud gehad met het Diaspora Instituut Nederland (DIN). Dit gebeurde op zondag 15 januari 2023. Het overleg betrof de urgentie voor samenwerking met het DIN.

Het instituut is in september 2021 door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd met als doel de Surinaamse diaspora in Nederland op een structurele en georganiseerde wijze een bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van Suriname, en wel op basis van de behoeften van het land.

Tijdens dit overleg zijn er met voorzitter John Brewster en aanstaand bestuurslid Prakaash Rostam de pijnpunten besproken en is alle ondersteuning en medewerking toegezegd op het gebied van kennis en expertise. Het achterliggende doel is dat er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

Ambassadeur Khargi is belast met de coördinatie, waarbij er uiterlijk eind februari 2023 een concreet plan klaar moet zijn, inclusief de samenstelling van een nieuw bestuur, identificatie van een beheersbaar aantal projecten en de organisatorische ondersteuning. Van Surinaamse zijde zal er ook een evaluatie plaatsvinden van de operationele activiteiten van het Diaspora Instituut Suriname (DIS).

Minister Ramdin heeft nadruk gelegd op de noodzaak om praktisch en op een concrete manier te werken naar een aantal projecten die een daadwerkelijke verbetering kunnen betekenen voor doelgroepen in Suriname.

 

Communicatie Dienst Suriname CDS

 


 John Brewster aan het woord over de verdere stappen van DIN

Publicatie datum : 12 september 2022

 

 

 


 

 

Besluit en dank bestuur DIN

Publicatiedatum: 22 augustus 2022

 

 

Verantwoording stilte DIN

Publicatiedatum: 27 juli 2022


Evaluatie 2021 en verder in 2022

Publicatiedatum: 26 maart 2022

 

 

Geschiedenis

Op 11 september 2021, werd in Ons Suriname, Amsterdam het Diaspora Instituut Nederland gelanceerd door President Santokhi, tijdens zijn werkbezoek aan Nederland.

Hiermee gaf hij vorm aan een belangrijke verkiezingsbelofte: we gaan Suriname opbouwen met 1 miljoen Surinamers!

 

Die lancering was het sluitstuk van een proces dat al eerder begon. De Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin had eerder een viertal mensen, Ram Ramlal, Hugo Fernandes Mendes, Robby Bhoendie en Kathleen Ferrier, gevraagd een advies te schrijven, over hoe de kennis en kunde van Surinaamse diaspora in Nederland met 350.000 mensen, de grootste Surinaamse diaspora groep, het best ingezet kon worden om de vraag vanuit Suriname het meest effectief te kunnen beantwoorden. (Zie voor het advies, elders op deze website).

Een van de adviezen is het oprichten van een stichting, op afstand van de politiek, met een onafhankelijk bestuur.

Dat is DIN geworden, waarvan de onbezoldigde bestuursleden zijn Kathleen Ferrier (voorzitter), John Brewster (vice voorzitter), Hariëtte Mingoen (secretaris), Jason Watkin (lid), Pranobe Oemrawsing (lid), Roy Ashruf (ambtelijk ondersteuner).

De Raad van Advies bestaat uit Daulatram Ramlal, Hugo Fernandes Mendes en Robby Bhoendie.

Sinds de lancering hebben we niet stilgezeten.

 

Werk tot nu toe

De afgelopen maanden hebben we besteed aan het organiseren en structureren van onze werkzaamheden. Het resultaat daarvan ziet u op deze website. Het werk is georganiseerd in domeinen zoals  onze counterpart in Suriname, DIS, Diaspora Instituut Suriname, ze gedefinieerd had. Dat kan de samenwerking en aansluiting op de vraag vanuit Suriname bevorderen. De domeinen zijn op hun beurt weer gelieerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals, SDG’s,  die door de Verenigde Naties zijn bepaald. Deze doelen, die inzetten op duurzame ontwikkeling, zijn leidend voor het Surinaamse beleid  dat is neergelegd  in het “Meerjaren Ontwikkelingsplan” dat op 30 December (PM) door de Staten in Suriname is geaccordeerd.

 

Concrete acties

1-  Met veel dank aan de eveneens vrijwillige inzet van de heer Ranjan Akloe is deze website in de lucht gegaan.

2-  Sinds onze oprichting hebben we bij tal van gelegenheden bekendheid gegeven aan ons werk en doelstellingen, zoals bij Kenniskring Nederland - Suriname, verschillende bijeenkomsten in het land en via zoomsessies met Suriname.

3-  We zoeken zoveel mogelijk synergie met andere organisaties.

Zo hebben we gesprekken gevoerd met de voorzitter van het DiasporaFonds & -Kapitaal, de heer Robby Makka, om duidelijk te definiëren wat onze onderscheidende verantwoordelijkheden zijn en waar we kunnen samenwerken. Het Fonds stelt financiële middelen beschikbaar, wij zetten in op kennis en kunde vanuit de diaspora. Ook hebben we aan tafel gezeten met internationale organisaties, zoals het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, die veel ervaring heeft met het structureel inzetten van diaspora onder meer voor versterking van capaciteit in landen van herkomst. Ook zijn gesprekken met de VNG gaande, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. DIN wordt ook benaderd vanuit verschillende kennisinstellingen om mogelijkheden met counterparts in Suriname na te gaan en te bevorderen.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten.

 

4- We zijn van start gegaan met concrete projectvoorstellen. Ons doel is uiteindelijk de productiviteit in Suriname te bevorderen zodat er onder andere werkgelegenheid ontstaat.

We zijn bezig met het uitwerken van een plan om met name kleine ondernemers in

Suriname te steunen door middel van een innovatief plan waarbij vanuit de diaspora

Surinaamse producten worden gekocht om een deel van de postpakketten uit

Nederland te vervangen, te hernieuwen, innoveren en vooral naar een veel grotere schaal tillen.

Tot zover zijn de ontwikkelingen veelbelovend, uiteraard zullen we via de website en media meer bekend geven zodra de tijd daarvoor rijp is.

In nauw overleg met de kwartiermakers DIS, zijn we op zoek naar mogelijkheden om de capaciteit in Suriname, ook op institutioneel niveau te versterken. Ook daarvoor liggen er inmiddels concrete plannen en projectvoorstellen die we hopelijk spoedig met DIS nader zullen kunnen bespreken en implementeren.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten.

 

5- In december jl. hebben we Ronde Tafel Gesprekken gehouden. Langs de lijnen van de domeinen hielden we sessies over Technologie, Institutionele samenwerking, Mijnbouw, Agro-Industrie, Maatschappijopbouw en Medische samenwerking.

De uitkomsten van de Ronde Tafel gespreken zijn positief. Belangrijk doel was het versterken van de synergie tussen verschillende groepen en personen die zich met bepaalde onderwerpen bezighouden (niet het wiel iedere keer opnieuw uitvinden).  Dat is goed gelukt.  Er vond over het algemeen een bruisende uitwisseling van ideeën plaats. Afspraken voor nadere afstemming zijn onderling gemaakt en DIN er werd gevraagd om verdiepingsgesprekken, die voor medio januari ingepland zijn.

DIN is voornemens in februari of maart een bijeenkomst te organiseren waarbij in ieder geval alle deelnemers, waarbij uiteraard ook anderen vanuit de Diaspora gemeenschap van harte welkom zullen zijn.

Voor meer informatie: houd deze website in de gaten. 

 

(Nabije) Toekomst

Suriname staat voor grote uitdagingen. Veel is er de afgelopen jaren verloren gegaan, wat niet eenvoudig terug gewonnen kan worden. Dat betreft een legen staatskas, maar ook wat (institutionele) capaciteit betreft, is er veel werk aan de winkel. Zeker nu met de financiële toezeggingen van het IMF, Internationaal Monetair Fonds, er ook van Suriname het nodige geëist zal wordt. Bijvoorbeeld, per direct structurele veranderingen, aanpak armoedebestrijding, sanering overheidsapparaat, bevordering productiviteit en het creëren van werkgelegenheid. Er is geen tijd te verliezen.

Als DIN staan we klaar om met onze counterpart DIS scherpe vragen te formuleren, zodat we met snel toepasbare antwoorden op de vraag kunnen komen.

Het gaat om kennis en kunde en ook om de inzet van mensen.

 

Maar alles begint met wederzijds vertrouwen en duidelijke, goede afspraken over de samenwerking op verschillende niveaus.

De afgelopen maanden is daartoe een stevige basis gelegd.

 

DIN is klaar voor een jaar van actie!

Voorlichting DIN

 

 

                                                            Klik op  onderstaande groene balk voor een publicatie in Dagblad Suriname: Vervolg Rondetafelgesprekken 

Publicatiedatum: 24 december 2021

 

 


Sollicitatie oproep

Publicatie datum 22 december 2021

 

 


Oproep / Uitnodiging Rondetafelgesprekken DIN

Publicatie datum 16 nov. 2021

 


Inschrijfformulier Rondetafelgesprekken DIN

 

U kunt hier een inschrijfformulier downloaden.

Dit print u uit, invullen, scannen (of een duidelijke foto maken)  

en s.v.p. vóór 29 november mailen naar:
info@diasporainstituutnederland.nl

Na inschrijving ontvangt u de link voor de Ronde Tafel van uw keuze.

Inschrijf DIN Gesprek
Afbeelding – 755,0 KB 320 downloads

NIEUWSBRIEF nr. 1,   november 2021

Publicatie datum 16 nov. 2021

U kunt de brief ook downloaden.

 

Nieuwsbrief DIN Nr 1 Nov 2021
PDF – 171,5 KB 295 downloads

Oproep aan de diaspora voor het verzamelen van data

Publicatie datum 11 oktober 2021

 

Beste Diaspora,

The International Organisation for Migration (IOM) in Buenos Aires organiseert in samenwerking met het Diaspora Instituut Suriname (DIS) een onderzoek voor het verzamelen van data inzake de best practices of diaspora engagement.

Voor u als diaspora is het van eminent belang als u mee kunt helpen met dit onderzoek.

De deadline is: derde week van oktober 2021.

DIS en DIN zijn u dankbaar voor uw bijdrage.

 

Uw  antwoorden zijn anoniem. Klik op  onderstaande groene balk voor de enquête formulier: 


Participatie DIN aan de Kenniskringavond te Den Haag

Publicatie datum 9 oktober 2021

 

Op dinsdag 5 oktober 2021 heeft Kathleen Ferrier, voorzitter van het bestuur van het Diaspora Instituut Nederland, geparticipeerd aan de Kenniskring meeting met als thema “Bouwstenen voor een betere Suriname II”.

Kathleen Ferrier benoemde dat sinds de proclamatie van DIN op 11 september 2021 door President Santokhi te Amsterdam, er tal van correspondentie, adviezen en voorstellen van projecten zijn binnen gekomen. Ferrier benadrukte dat hieruit blijkt hoezeer men graag betrokken wil zijn bij de verdere ontwikkeling van Suriname. DIN is nu bezig te werken aan de interne organisatie en een plan van aanpak. Tevens werkt DIN aan de uitwerking van een pilotproject: het sturen van pakketten, maar dan op een manier dat productie en werkgelegenheid in Suriname bevordert. Ook de samenwerking met het DIS, Diaspora Instituut Suriname wordt verder uitgewerkt en men streeft ernaar per 1 november a.s. operationeel te zijn. Daarbij is de betrokkenheid van de Diaspora, zoals bijeenkomen bij deze gelegenheid, van essentieel belang.

 

De andere gastsprekers waren Rajendre Khargi, ambassadeur van de Republiek Suriname en Mark Paauwe, ICT specialist, met project voorstellen voor Suriname. De master of ceremonie Bharti Girjasing heeft de avond voortreffelijk geleidt.

De ambassadeur gaf een beschouwing van het recente werkbezoek van President Santokhi aan Nederland en hoe er verder invulling gegeven kan worden aan de hernieuwde bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname.

Mark Paauwe gaf een presentatie met als titel Empowering People with Knowledge. Hij somde tal van voorstellen op en gaf voorbeelden van hoe er extra boost kan worden gegeven aan het ondernemersklimaat tussen Nederland en Suriname.

Na de inleidingen konden enkele participanten vanuit de zaal vragen stellen wat de discussie levendig maakte. De avond werd afgesloten met  een dankwoord van gastheer Hemant Lachman, die tevens de vice-voorzitter is van Stichting Kenniskring Nederland -Suriname (KK) en tenslotte  door de voorzitter van voormeld stichting Robby Makka.

Kenniskring Suriname, met name Bhagwan Gangaram Panday  en zijn team, waaronder Arnold Dwarka mag tevreden terugblikken op deze bijzondere Kenniskringavond waarbij de Kenniskring netwerken uit Suriname en Nederland een betere samenwerking zijn begonnen.

Dit is tevens een bewijs hoe organisaties uit beide landen samen een brug kunnen slaan.

DIS en DIN juichen dit soort activiteiten van harte toe.

 

Het geheel was live te volgen via YouTube en TV ABC in Suriname. Klik op onderstaande balk:

Een fotoreportage werd vastgelegd door Ranjan Akloe. Klik op onderstaande balk:  


DIN is op 11 september 2021 geproclameerd door President Santokhi te Amsterdam.

Een foto-impressie werd vastgelegd door Ranjan Akloe. Klik op onderstaande balk:

Een video-impressie werd vastgelegd door Robby Dihal. Klik op onderstaande balk:

Live streaming social media Chan Santokhi. Klik op onderstaande balk:


Wat  Diaspora voor DIN betekent:

 

De antropologische betekenis van de term diaspora is de verspreiding of verstrooiing van het volk over verschillende landen.

Het Surinaamse volk heeft zich vanuit vasteland Suriname verspreid naar voornamelijk het Koninkrijk der Nederlanden, de Verenigde Staten van Amerika, en de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. In Nederland woont verreweg het grootste deel van de Surinaamse diaspora gemeenschap. Naar schatting omvat de Surinaamse diaspora gemeenschap wereldwijd tussen de 500.000 en 600.000 personen. Dat betekent dat ongeveer 50% van de Surinaamse bevolking buiten de landsgrenzen van de Republiek Suriname domicilie kiest. Het aantal personen met een Surinaamse achtergrond dat in Nederland woonachtig is wordt geschat op een kleine 400.000 personen.

 

De tweede generatie, in Nederland geborenen uit Surinaamse ouders, is overigens nu in omvang groter dan de eerste generatie personen die nog geboren zijn in Suriname.

Het is een uitdaging om de band met Suriname actief te houden. Aangenomen wordt overigens dat nu nog een flink percentage van deze groep (hechte) banden onderhoudt met familie en vrienden in Suriname.

 

Landen als Mexico, Marokko, India, Turkije en Israël onderkennen al decennia het belang van de diaspora gemeenschappen en voeren een duurzaam beleid om de relatie tussen het moederland en de diaspora gemeenschap te bevorderen. Dit ongeacht de politieke kleur van de zittende regering. Ook omliggende Caribische landen onderkennen het nut van een coherent en duurzaam diaspora beleid. Suriname is een Caribisch land, en kan ongetwijfeld leren van de in de regio opgedane inzichten. Stalker (2003) stelt het volgende: ‘ The Caribbean has one of the largest diaspora communities in the world, in proportion to the population’.

Het Caribisch gebied geldt derhalve bij uitstek als een diaspora regio. Met name kunnen landen als Jamaica, Guyana en Trinidad als landen met een omvangrijke Diaspora gemeenschap. De zogeheten largest receiving countries zijn volgens Stalker de Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

 

De economisch-financiële betekenis van de diaspora economie kan licht worden onderschat. Volgens De Nederlandsche Bank werd wereldwijd door de diaspora gemeenschap in 2008 niet minder dan US 300 miljard overgemaakt aan familieleden in het moederland. De Wereldbank rapporteerde dat het totaal aan diaspora overmakingen in 2019 was gegroeid tot US$ 554 miljard. Voor diaspora overmakingen in 2019 naar Caribische landen komt de Wereldbank uit op een bedrag van US$ 9,5 miljard. Met name Jamaica, Trinidad en ook Guyana blijken volgens de beschikbare studies jaarlijks forse overmakingen te krijgen van de in het buitland woonachtige

landgenoten. De overmakingen naar Suriname worden minimaal geschat op jaarlijks op 200 miljoen euro. Volgens een studie van De Nederlandsche Bank in 2010 is dit een zeer conservatieve schatting waarin slechts is meegenomen de bijdragen die via geldtransactie kantoren worden overgemaakt naar familieleden. Bancaire overmakingen, en contante overdrachten in geld en goederen zijn niet in deze schatting meegenomen. Dat geldt ook voor investeringen in bedrijven of onroerend goed die zich kennelijk aan het zicht onttrekken van De Nederlandsche bank.

Het werkelijke bedrag aan overmakingen door de diaspora moet derhalve op veelvouden van de eerder genoemde 200 miljoen euro worden geschat.